Z tego tekstu dowiesz się, czy na ogród zimowy potrzebne jest pozwolenie budowlane? Jakie etapy prac należy uwzględnić, zanim powstanie nasz wymarzony projekt oraz jakimi zasadami warto się kierować, aby nasz ogród zimowy był bezpieczny. Dobrze wykonany ogród zimowy będzie wspaniałym dodatkiem dla naszego domu.

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – regulacje prawne dla ogrodów zimowych

Zgodnie z art. 29 ust.1 punkt 2 prawa budowlanego budowa ogrodu zimowego nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie właściwemu organowi, jeśli powierzchnia zabudowy ogrodu (oranżerii) nie przekroczy 35 m², a łączna liczba parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan, lub ogrodów zimowych nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Dotyczy to również takich ogrodów zimowych, które zostaną wybudowane na istniejącym tarasie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK 586/10).

W przypadku, gdy ogród zimowy będzie integralną częścią budynku, należy zachować minimalną odległość od granicy działki – 4 m w przypadku ściany z oknami i 3 m przy ścianie bez okien. Jeśli powierzchnia planowanego ogrodu zimowego będzie większa niż 35 m² to wymagane jest pozwolenie na budowę.

 


Co należy określić w zgłoszeniu?

Podstawową kwestią jest określenie rodzaju prac, sposobu ich wykonania oraz terminu rozpoczęcia. Zgłoszenie składa się najczęściej w starostwie powiatowym. Aby dokumentacja była kompletna, należy do wymienionego powyżej wniosku dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej)
  • odpowiednie szkice lub rysunki, plany projektowe konstrukcji

Starosta na zgłoszenie sprzeciwu ma 30 dni. Dla uzyskania zgłoszenia nie jest wymagana zgoda sąsiada.